Konieczność spłaty zadłużenia po śmierci bliskiej osoby, może przysporzyć wielu problemów. Jednak można tego uniknąć, odpowiednio wcześnie składając stosowne pismo. Podpowiadamy, jak należy to zrobić. 

Kto dziedziczy długi?

Odpowiadając na pytanie, jak uniknąć dziedziczenia długów, warto wcześniej wspomnieć o tym, kto może zostać spadkobiercą. Regulują to przepisy Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tym, dziedziczyć może każda osoba, która żyje w momencie otwarcia spadku i została ujęta w testamencie (taka osoba może przyjąć lub odrzucić spadek) lub wyznaczona ustawowo, kiedy to zmarły nie pozostawił testamentu. Skupmy się na tej drugiej możliwości, w pierwszej kolejności dziedziczy małżonek i dzieci zmarłego, następnie jego wnuki, rodzice i rodzeństwo. Oczywiście jeśli Ci już nie żyją, dziedziczą ich dzieci, a po nich wnuki. 

Jak uniknąć dziedziczenia długów? 

Zazwyczaj wszyscy spadkobiercy, dowiadują się o wysokości odziedziczonego długu w chwili otwarcia spadku. Jeśli jednak przypuszczamy, że długi zmarłego przekraczają znacząco jego oszczędności, już od dnia jego śmierci możemy podjąć odpowiednie kroki, aby nie brać udziału w postępowaniu spadkowym. 

Na odrzucenie spadku mamy 6 miesięcy od chwili śmierci spadkodawcy. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie dotyczące odrzucenia praw do spadku. Można to zrobić u notariusza lub w sądzie cywilnym. Po wykonaniu takiej czynności, z automatu zostajemy wykluczeni z dalszego postępowania związanego z testamentem.

Uwaga! Złożenie tego rodzaju wniosku, sprawia, że w dalszej kolejności dziedziczą nasze dzieci. 

W momencie składania oświadczenia, musimy posiadać następujące informacje: 

– odpis aktu zgonu zmarłego (jeśli to jest jedyny odpis jakim dysponujemy, powinniśmy wystąpić do Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie większej ilości odpisów),

– informacje dotyczące pozostałych spadkobierców,

– ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego,

– dane osobowe i skan dowodu osobistego zmarłego. 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – co oznacza?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje wyrażenie zgody na spłacanie długów jedynie do wysokości określonej w wykazie inwentarza (np. posiadanego przez zmarłego samochodu lub mieszkania). W przypadku, gdy spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia bądź dokona tego po sześciomiesięcznym terminie – nabędzie on spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 

Odrzucenie długów przez osobę małoletnią

Również w przypadku osoby małoletniej z automatu następuje dziedziczenie długów z dobrodziejstwem inwentarza. Jednak, to nie oznacza braku możliwości odrzucenia takiego spadku. W takiej sytuacji, wniosek za małoletniego musi złożyć rodzic lub opiekun prawny, a przed tym wystąpić do Sądu Rodzinnego o możliwość zarządzania majątkiem dziecka. Dopiero później można składać właściwy wniosek dotyczący odrzucenia spadku. 

Uwaga! Długi mogą dziedziczyć nawet jeszcze nienarodzone dzieci, o ile były poczęte za życia zadłużonego. W takiej sytuacji proces zrzekania się spadku, wygląda identycznie, jak w przypadku urodzonych już dzieci. 

Zrzeczenie się długów przed śmiercią

W sytuacji, w której wcześniej można wywnioskować, że nasz krewny boryka się z problemami finansowymi i ma długi, można zawrzeć umowę, która na wypadek jego śmierci wyklucza nas z dziedziczenia. Taką umowę można zawrzeć w formie aktu notarialnego, a przy jej podpisaniu musi być obecny dłużnik i jego potencjalnych spadkobierca. Takie rozwiązanie, z automatu wyklucza z dalszego dziedziczenia również dzieci, wnuki i prawnuki spadkobiercy. 

Przekroczenie terminu zrzeczenia się spadku

Warto zaznaczyć, że przekroczenie ustawowych 6 miesięcy na zrzeczenie się spadku, oznacza przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli chodzi o dalszych krewnych, okres pół roku liczony jest od chwili, gdy dowiedzieli się o odrzuceniu spadku przez osobę znajdująca się wyżej w hierarchii dziedziczenia.